Exclusiv! În România, Ministerul Transporturilor se poate substitui DSP pentru testarea Covid-19

Pe cel mai mare aeroport al României, în incinta Aeroportului Otopeni, testarea Covid-19 se face la un centru care nu este autorizat DSP, ci de un departament medical al Ministerului Transporturilor. La șmecheria aceasta s-a recurs pentru a ocoli legea.

V-am povestit despre neregulile analizelor Covid-19 făcute pe Aeroportul Otopeni AICI și AICI. Pe aeroport recoltează probe Milena Medical Center S.R.L , dar de procesat le procesează LABORATOARELE SYNLAB S.R.L. Acest fapt este în afara legii! Centrul de recoltare de probe al companiei Milena Medical Center S.R.L în partenieriat cu LABORATOARELE SYNLAB S.R.L. nu respectă dipozițiile prevăzute de Ordinul nr. 1149/2007 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora (În vigoare de la 04 iulie 2007). Laboratoarele Synlab nu au deschis punct de lucru pe Aeroportul Otopeni, legislația în vigoare precizând expres ca punctele de recoltare probe biologice să funcționeze ca puncte externe ale laboratoarelor. Milena Medical Center desfășoară activitate de recoltare probe biologice în Aeroportul Otopeni fără a avea dreptul, fiindcă nu deține codul CAEN necesar desfășurării acestei activități. Ordinul nr. 1149/2007 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora (În vigoare de la 04 iulie 2007), prevede:
    ”Art. 1. –
    (1) Laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de înființare și organizare, trebuie să func    ționeze numai în baza autorizației sanitare de funcționare.
    (2) Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu se înființează potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul ordin și funcționează pe baza autorizației sanitare de funcționare emise de autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București.
    (3) Autorizația sanitară de funcționare a laboratoarelor de analize medicale constituie actul care atestă întrunirea condițiilor igienico-sanitare pentru funcționarea acestora.
    Art. 3. –
    (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizației sanitare de funcționare sunt:
    d) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și, dacă este cazul, cerere de mențiu    ne la registrul comerțului pentru înregistrarea punctului extern de recoltare al laboratorului care solicită autorizarea;
    Art. 6. –
    (1) Spațiul necesar funcționării punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu trebuie să fie astfel structurat încât să asigure un nivel calitativ superior serviciilor efectuate pentru populație.
    (2) Punctul de recoltare trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct, având următoarea compartimentare obligatorie:
    a) sală de așteptare;
    b) spațiu de recoltare;
    c) spații anexe:
    – spațiu pentru depozitarea materialelor sanitare;
    – vestiar și sală pentru personal;
    – două grupuri sanitare: unul destinat personalului care deservește punctul extern de recoltare al labo    ratorului de analize medicale și altul destinat pacienților, iar pentru cazurile în care nu este posibilă existența a două grupuri sanitare, punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale este dotat cu un grup sanitar cu două compartimente: unul destinat personalului care deservește punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale și altul destinat pacienților.
    Art. 13. –
    În scopul asigurării lanțului de frig punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale trebuie să aibă în dotare:
    a) cel puțin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu ușă la acest compartiment, precum și cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;
    b) cel puțin o geantă izotermă pentru transportul probelor biologice recoltate.
    Art. 16. –
    Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale trebuie să respecte, obligatoriu și cumulativ, următoarele norme igienico-sanitare:
    a) asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) racordarea la rețeaua de canalizare a orașului/localității sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalații proprii de colectare, tratare și evacuare a apelor     uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei și a aerului;
    c) deșeurile rezultate în urma activităților medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
    d) asigurarea unui microclimat corespunzător;
    e) asigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medico-sanitare;
    f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara punctelor externe de recoltare ale laboratorului de analize medicale;
    g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;
    h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și deconta – minante avizate de Ministerul Sănătății Publice;     folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;
    i) asigurarea de echipament de protecție a personalului sanitar, în conformitate cu legislația în vigoare;
    Art. 17. –
    Recoltarea probelor biologice în cadrul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale se realizează numai de către personalul de specialitate al acestora.
    Art. 18. –
    (1) Programul de funcționare al punctului extern de recoltare al laboratorului de analize medicale va fi stabilit de către reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale în structura căruia este organizat, în cadrul intervalului cuprins între orele 7,00/8,00 și 10,00/11,00, în funcție de volumul activității și de încadrarea cu personal de specialitate.
    (2) Programul de funcționare stabilit conform prevederilor alin. (1) va fi afișat la loc vizibil și va fi co    municat autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul, filiale sau puncte de lucru laboratorul de analize medicale respectiv, precum și casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru derularea Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară.”

Pentru a scăpa de aceste condiții drastice impuse de legiuitor, dar și pentru a păcăli autoritățile, cei de la Milena Medical Center au obținut NU de la DSP autorizare de funcționare, ci de la… Ministerul Transporturilor!!! Pentru obținerea acesteia au invocat un alt ordin al Ministerului Sănătății, tot din 2007, anume ordinul 1301, și nu ordinul MS 1149/2007. Ordinul 1301 se referă la laboratoare în sine și nu la punctele de lucru externe ale laboratoarelor. Or, Milena Medical Center NU este laborator, deci nu se subscrie ordinului 1301/2007 și nici laboratorul Synlab nu a deschis punct extern pe Aeroportul Otopeni, deci nici acesta NU respectă ordinul 1149/2007. Ca urmare, NU puteau fi autorizați de DSP și atunci au luat autorizare de la…Ministerul Transporturilor… ca să facă teste Covid-19! Iată autorizarea sanitară de funcționare:


Hits: 323

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *